اخبار

June 12, 2019

قطر 219 میلیمتر قطار خودکار در حال افزایش در دروازه موسسات

سیستم اتوماتیک Rising Bollards جای خود را به جایگاه های سنتی ثابت می دهد ، بیشتر واحدهای دولتی و مدارس قصابی در حال افزایش خودکار را نصب می کنند

در دروازه های مدیریت پارکینگ وسایل نقلیه و جلوگیری از حمله تروریستی. سری SECUSTAR با افزایش چراغ چراغ ، بولدرهای اتوماتیک در حال افزایش خودکار است

چشمک زن ، کنترل از راه دور و ضد آب ، تابلوهای تبلیغاتی را در دروازه موسسات چین نصب کردیم.

اطلاعات تماس